Studeranderätt och inflytande

 


Aktiv medverkan


På Malungs folkhögskola finns ett antal råd och forum för de studerande att delta i. Dessa ger olika möjligheter att påverka verksamheten på skolan. Kursrådet är ett forum där representanter för kursdeltagare, personal och skolledning möts och diskuterar gemensamma frågor.

Studerandekåren består av samtliga kursdeltagare på skolan. Skolan har också ett kostråd och ett biblioteksråd.

Varje onsdag förmiddag är det onsdagsmöte träffas skolans studerande, personal och representanter från skolledningen en stund för gemensamt fika och informationsstund.

På folkhögskolan förväntas du delta i skolans kvalitetsarbete som består av kursutvärdering samt en allmän deltagarutvärdering. Dina studier påverkar du även på individuellt plan under utvecklingssamtal med din mentor/kursföreståndare.

 
Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen

Vi lämnar intyg till samtliga studerande i samband med studiernas avslutande. Behörighet kan erhållas i allmänna ämnen efter att ansvarig lärare bedömt att den studerande uppnått kunskaper motsvarande godkänt enligt kursplan i Gy11. Studerande på allmän kurs, som studerar på gymnasienivå, erhåller om de så önskar efter 30 veckors heltidsstudier ett studieomdöme som avser skolans samlade bedömning av den studerandes förutsättningar för framtida studier. Omdömet kan inte överklagas. Däremot kan en studerande överklaga formerna för omdömessättningen, dvs om felaktigheter begåtts i processen kring omdömessättningen. Tillvägagångssättet är det samma som vid ansra tvister och beskrivs under punkt 14 i skolans studeranderättsliga standard.

 
Studeranderätt


Om man är missnöjd med sin studiesituation ska man i första hand vända sig till kursansvarig lärare/mentor och därefter till rektor. Är man missnöjd med rektors beslut kan detta överklagas till skolans styrelse, Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna. Ytterst kan tvister inom denna standards områden hänskjutas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. FSR har startats av Folkbildningsrådet på uppdrag av folkhögskolorna för att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan.

Kontakt FSR:

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Box 380 74
100 64 Stockholm

Tel: 08 - 412 48 00

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer om FSR:
http://www.folkhogskola.nu/fsr


pdfFolkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR
pdfStuderanderättslig standard för Malungs folkhögskola, 2014

 

Information


Vi använder konferenssystemet FirstClass för intern information och kommunikation. Vid kursstart får också alla kursdeltagare dokumentet Skolsamhället där viktig information om skolan finns samlad.

 

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö på skolan är allas ansvar.
Varje studerande har ansvar att:

  1. påpeka för biträdande rektor och/eller studerandeskyddsombud när han/hon upptäcker att det finns någon risk för skada eller ohälsa i skolarbetet
  2. medverka i utredningen av ohälsa, olycksfall och tillbud som berör henne/honom
  3. medverka i rehabiliteringsutredning som berör henne/honom
  4. alltid följa alla givna säkerhets-/ordningsföreskrifter
  5. alltid använda föreskriven personlig skyddsutrusning på avsett sätt
  6. delta i arbetet med undersökning av skolarbetsmiljön Skolledningen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt lagar och förordningar